Poskytujeme komplexné služby pre farmaceutický priemysel.

Špecializujeme sa na vývoj CRM systémov a inovatívnych softvérových riešení napríklad pre organizáciu vzdelávacích aktivít, vykazovanie nepeňažných plnení, tvorbu a prácu s databázami. Okrem týchto služieb poskytujeme prieskumy trhu, direct mailing a individuálne riešenia podľa požiadaviek klienta.

e-kredit

Offline aplikácia určená organizátorom vzdelávacích aktivít lekárov, ktorá je prepojená so Slovenskou lekárskou komorou. Umožňuje rýchle pridávanie účastníkov k vzdelávacej aktivite, jednoduchú tvorbu prezenčných listín a generovanie certifikátov pre účastníkov vzdelávacej aktivity. Udelené kredity sú automaticky zaregistrované v SLK.

Dostupné pre platformy:
Chcem sa dozvedieť viac o tejto službe

Databáza lekárov a zdravotníckych zariadení

Spoločnosť Allio vlastní kvalitnú databázu lekárov a zdravotníckych pracovníkov na Slovensku ako aj v Českej republike. Databáza je pravidelne aktualizovaná z viacerých zdrojov. Databázu vám vieme ponúknuť ako samostatný produkt, alebo implementovanú v našich ďalších službách, produktoch a aplikáciách.

Chcem sa dozvedieť viac o tejto službe

CRM Tanzanit

Slovenský CRM systém vyvinutý pre farmaceutický priemysel. Systém je postavený na najnovších technológiách a je určený najmä pre voľnopredajné (OTC) produkty, veterinárne produkty a vhodný aj pre firmy s rýchlo-obratovým tovarom (FMCG). Používatelia CRM systému majú možnosť sledovať stav skladov svojich produktov a dostupnosť vybraného tovaru u distribútorov. Ak využívate našu službu e-pharmacies, priamo v systéme môžete sledovať aj vývoj predaja produktov. Súčasťou systému je modul transferových objednávok, ktorý slúži na realizovanie transferovej objednávky priamo v lekárni a jej zaslanie na jedného zo zvolených distribútorov. Stav objednávky je možné sledovať priamo v aplikácií. Aplikácia umožňuje nastavenie vlastných kampaní, evidenciu podmienok pre rôzne reťazce, lekárne ako aj mnoho ďalších funkcií.

Dostupné pre platformy:
Chcem sa dozvedieť viac o tejto službe

Direct mailing

Oslovenie vybranej cieľovej skupiny lekárov prostredníctvom adresných listových zásielok. Na oslovenie používame vlastnú databázu lekárov a zdravotníckych pracovníkov. Zabezpečujeme tlač, zabalenie ako aj podanie zásielky na pošte. Naša databáza je denne validovaná od roku 2008. Vďaka kvalitnej databáze máme vysokú úspešnosť doručenia zásielok. Návratnosť zásielok je max. do 2%. Okrem toho, že vám u vašich zásielok zabezpečíme spracovanie a podanie na pošte, dostanete od nás aj spätnú informáciu o tom, koľko percent zásielok bolo adresátovi doručených.

Chcem sa dozvedieť viac o tejto službe

Prieskum trhu

Poskytujeme komplexnú ponuku služieb od návrhu projektu, v ktorom zohľadňujeme potreby klienta, až po samotnú realizáciu prieskumu. Kladieme dôraz na kvalitný zber dát, presné štatistické vyhodnotenie a zrozumiteľnú interpretáciu výsledkov. Naše služby ponúkame v spolupráci so špecialistami, ktorí s nami pravidelne pracujú na prieskumoch. Používame metodológie CAPI, CATI, CAWI. Máme vlastné call centrum ako aj portál na vypĺňanie prieskumov. Zabezpečíme kvantitatívny aj kvalitatívny prieskum so špecialistami aj pacientami. Prieskumy vám pomôžu objasniť celý životný cyklus vášho produktu, vnímanie značky, zákaznícku spokojnosť a pomôžu s optimalizáciou reklamy. Hodnotíme všeobecné trendy aj konkrétne faktory ovplyvňujúce správanie a voľbu špecialistov.

Chcem sa dozvedieť viac o tejto službe

Nepeňažné a peňažné plnenia

Praktická webová aplikácia slúži na vykazovanie výdavkov nepeňažných a peňažných plnení. Umožní vam vedenie presnej evidencie poskytnutých plnení a generovanie reportov vo forme požadovanej úradmi SR (NCZI, Daňový úrad) ako aj európskymi orgánmi (EFPIA). Samozrejmosťou je generovanie výstupov aj do vlastných šablón podľa požiadavky klienta. V aplikácií sú zohľadnené najnovšie zmeny v zákonoch. Pre organizátorov vzdelávacích aktivít ponúkame verziu s rozšírenými funkcionalitami ako napríklad prepočet nepeňažných plnení na sponzorov aktivity, vlastné číselníky aktivít.

Chcem sa dozvedieť viac o tejto službe

Chcete sa dozvedieť viac?

Kontaktujte nás

Tvoríme praktické aplikácie.

Sme spoločnosť vyvíjajúca softvér a aplikácie najmä pre farmaceutický priemysel a zdravotníctvo na Slovensku a v Českej republike. Našou ambíciou je poskytovať služby klientom, ktorí hľadajú nové a inovatívne riešenia. Ponúkame unikátny CRM systém s validovanou databázou a ďalšie flexibilné riešenia, ktoré podporia efektivitu predajných aktivít a procesov v spoločnosti.

Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

Ak Vás ponuka našich služieb oslovila alebo sa chcete dozvedieť viac, kontaktujte nás prostredníctvom tohto formulára, e-mailom alebo telefonicky.

Polia označené hviezdičkou sú povinné.

Allio s.r.o.

Kontaktná adresa: Komárovská 62, 821 06 Bratislava

Fakturačná adresa: Buková 27, 931 01 Šamorín

IČO: 35776684, DIČ: 2021583355, IČ DPH: SK2021583355

Chceme spoznať Vaše potreby.

Kontaktujte nás prostredníctvom tohto formulára a my Vám radi našu ponuku odprezentujeme na osobnom stretnutí alebo telefonicky.

Polia označené hviezdičkou sú povinné.

Nové podmienky spracúvania osobných údajov

V súlade s novou legislatívou o ochrane osobných údajov (GDPR) sme vypracovali nové zásady spracúvania osobných údajov. Aktuálne sú tieto zásady v súlade s novými požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. V nových podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete všetky potrebné údaje:

  • kto sme a aké osobné údaje spracúvame,
  • prečo spracúvame vaše osobné údaje - účel
  • právny základ spracúvania
  • komu údaje poskytujeme
  • doba spracúvania
  • práva dotknutých osôb
  • kontakt (zodpovedná osoba)

Odporúčame prečítať si celé nové zásady ako aj práva dotknutej osoby a v prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasnosti, nech sa páči, obráťte sa na nás: zodpovednaosoba@allio.sk.

Kto sme a aké osobné údaje spracúvame
Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť Allio s.r.o., Buková 27, 93101 Šamorín, IČO: 357 76 684 (ďalej len ako „Allio“) z pohľadu Zákona a Nariadenia máme postavenie prevádzkovateľa.
Ak ste lekár alebo zdravotnícky pracovník, osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame sú v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa pracoviska, telefónne číslo, adresy elektronickej pošty, špecializácia.

Účel spracovania údajov
Dôvodom, prečo o Vás informácie zbierame je:
- evidencia v databáze
- - komunikácia marketingových informácií a informácií o nových produktoch a službách prevádzkovateľa a tretích strán

Právny základ spracúvania
Ak s nami spolupracujete na základe zmluvy vaše osobné údaje potrebujeme a sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzatvorili. Medzi ďalšie právne základy patrí plnenie našich zákonných povinností a Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov. Ak je právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov súhlas, tento môžete kedykoľvek odvolať.

Komu údaje poskytujeme
Z hľadiska Zákona máme postavenie prevádzkovateľa, čo znamená, že práve naša spoločnosť vymedzuje účely spracovania. Osobné údaje budú poskytované príjemcom a tretím stranám, spracovateľovi dát Karatnet Slovakia s.r.o., Vrakuňská 37, Bratislava 821 06, IČO: 44 064 268, call centru Telpon s.r.o., Kuzmányho 8, 0140 01 Žilina, IČO: 48 062 839 , farmaceutickým spoločnostiam pre porozumenie zdravotníckeho trhu a efektívnu komunikáciu s nim , spracovateľom poštových zásielok, spracovateľom emailových správ a iným subjektom, ktorým prevádzkovateľ poskytuje údaje zo zákona. Prenos do tretej krajiny sa uskutočňuje. Ide o tretiu krajinu - Singapur. Prenos je ošetrený prostredníctvom štandardných zmluvných doložiek - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32010D0087

Ako dlho budú Vaše údaje spracúvané
Spracúvanie vašich osobných údajov prebieha v súlade so zákonnými požiadavkami, čo znamená, že osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na účel spracúvania. Pokiaľ vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe plnenia zmluvy, tak vaše osobné údaje spracúvame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami a v prípade vašich realizovaných platieb pre potreby plnenia povinností vyplývajúcich pre nás z daňových a účtovných právnych predpisov. V prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe súhlas, tak vaše osobné údaje spracúvame po dobu, na ktorú ste nám súhlas so spracúvaní vašich osobných údajov udelili. V prípade súhlasu na evidenciu v databáze ako aj komunikovania marketingových informácií je to 10 rokov odo dňa poskytnutia.

Práva dotknutých osôb
Zákon ako aj Nariadenie vám poskytuje viaceré práva, ktoré vám umožňujú to, aby ste mali ochranu svojich osobných údajov pod vlastnou kontrolou. Vaše práva sú: právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, prenos osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na odvolanie súhlasu. Ak však náš oprávnený záujem na spracúvanie prevyšuje nad vašim osobným záujmom, môžeme pokračovať v spracúvaní vašich údajov, a to aj napriek vašej námietke voči spracúvaniu. Taktiež sme oprávnený pokračovať v spracovaní vašich údajov, v prípade ak je to potrebné pre preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov. Prevádzkovateľ vyhovie každej oprávnenej žiadosti dotknutej osoby v rozsahu, v akom to bude technicky možné.

Kontakt
Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môžete adresovať zodpovednej osobe prostredníctvom:
• e-mailovej adresy: zodpovednaosoba@allio.sk
• poštou na adresu: Allio s.r.o., Buková 27, 931 01 Šamorín, IČO: 35776684
Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nezákonne, môžete sa obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ďalšie informácie o dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania sťažností nájdete na jeho oficiálnom webovom sídle: www.dataprotection.gov.sk.