Napíšte nám

Kontaktný formulár

Kontaktné údaje

Komárovská 62

821 06 Bratislava

Slovenská republika

 

Fakturačné údaje

Allio s.r.o.

Buková 27

931 01 Šamorín

Slovenská republika

IČO: 35776684

DIČ/IČ DPH: SK2021583355

IBAN: SK13 0200 0000 0031 5100 4555

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 12974/T

Téma Meno E-mail Telefón Správa

Beriem na vedomie, že moje osobné údaje budú spracovávané za účelom komunikácie týkajúcej sa možnej spolupráce alebo uzatvorenia zmluvy. Bližšie informácie nájdete v zásadách spracovania osobných údajov.

Pravidlá

Zásady spracúvania osobných údajov

V súlade s legislatívou o ochrane osobných údajov (GDPR) sme vypracovali zásady spracúvania osobných údajov. Keďže naša spoločnosť plne rešpektuje vaše právo na súkromie, chceli by sme vás na tomto mieste informovať ako nakladáme aj s vašimi osobnými údajmi a aké sú vaše práva v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V rámci tohto dokumentu by sme vás radi informovali o tom ako spracovávame vaše osobné údaje. V tomto dokumente nájdete odpovede na otázky:

 • Kto sme?
 • Aké údaje o vás zhromažďujeme?
 • Ako získavame vaše osobné údaje?
 • Akým spôsobom a ako dlho vaše osobné údaje používame?
 • Komu osobné údaje sprístupňujeme?
 • Aké sú vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov?
 • Ako nás môžete kontaktovať?

Odporúčame prečítať si celú informáciu o spracúvaní osobných údajov a v prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasnosti sa na nás obráťte prostredníctvom kontaktu uvedenom na konci tohto dokumentu.

Kto sme

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť Allio s.r.o., Buková 27, 931 01 Šamorín, IČO: 35776684 (ďalej len ako „Allio“) pretože je to nevyhnutné za účelom poskytovania služieb, ktoré pre vás spoločnosť Allio zaisťuje, tiež z dôvodu oprávneného záujmu a pre plnenie verejnoprávnych povinností tejto spoločnosti.

Naša spoločnosť je poskytovateľ aplikácií a softvérových riešení v oblasti farmácie. V tejto súvislosti sa môžeme dostať do kontaktu s osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete na základe vášho súhlasu alebo na základe toho, že spolu spolupracujeme.

Aké údaje o vás zhromažďujeme a ako ich získavame?

V súvislosti s našou spoločnosťou môžeme zhromažďovať niektoré z nasledujúcich údajov:

 • Identifikačné údaje - Tieto údaje zahŕňajú základné údaje o vás, ako je vaše meno, priezvisko alebo váš titul.
 • Kontaktné údaje - Vaše kontaktné údaje zahŕňajú vašu e-mailovú adresu, ak nám ju poskytnete, alebo vaše telefónne číslo.
 • Údaje o adrese - Tieto osobné údaje zahŕňajú najmä údaje o adrese, na ktorej pracujete alebo kde pôsobíte.
 • Informácie o pracovnom zaradení - Medzi tieto údaje patria napr. informácie, na akej pracovnej pozícii pôsobíte.
 • Platobné údaje - Tieto informácie zahŕňajú vaše platobné údaje, ako je číslo účtu atď.

Vaše údaje získavame od vás, teda na základe toho, aké údaje nám o sebe poskytnete.

Ako vaše údaje používame a ako dlho?
Výber zamestnancov, uchádzači o zamestnanie

Poskytnutie údajov na účel výberového konania je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením pracovnej zmluvy na základe vašej žiadosti ako dotknutej osoby. Neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje vašu účasť na výberovom konaní. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín . K profilovaniu ani k automatizovanému rozhodovaniu nebude prichádzať.

Prevádzkovateľ bude spracovávať vaše osobné údaje 6 mesiacov odo dňa skončenia výberového konania. Po skončení výberového konania osobné údaje neúspešných kandidátov budú zlikvidované do 6 mesiacov. S úspešným kandidátom bude podpísaná pracovná zmluva a osobné údaje sa budú uchovávať v súlade s osobitnými predpismi.

Registrácia do pacientskych programov

V prípade, že nám k tomu udelíte súhlas, budeme spracovávať vaše osobné údaje v rozsahu identifikačných, kontaktných za účelom účasti v pacientskom programe. Tento súhlas udeľujete na dobu trvania pacientskeho programu. Tento súhlas môžete samozrejme kedykoľvek odvolať.

Zmluva

Ak sa rozhodnete zúčastniť sa na našom projekte, prieskume alebo spolupracovať akýmkoľvek iným spôsobom, vaše osobné údaje budeme spracovávať v rozsahu identifikačných, kontaktných a adries, ako aj údajov o zdravotníckej špecializácii (ak ste lekár alebo zdravotnícky pracovník) a pracovnom zaradení, prípadne aj vaše platobné údaje, ak je to nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy medzi zmluvnými stranami.

Spracovanie predmetných osobných údajov sa uskutočňuje na základe potreby plnenia zmluvy, ktorú medzi nami uzavrieme. Bez údajov, ktoré poskytnete, nie sme schopní uzavrieť alebo ďalej plniť zmluvu spoločne. To však nemení skutočnosť, že uvedenie príslušných osobných údajov je z vašej strany dobrovoľné a môžete sa rozhodnúť, či s nami chcete spolupracovať.

Na tento účel spracovávame vaše osobné údaje po dobu trvania našej zmluvy a následne 3 roky po jej ukončení a sme povinní uchovávať po dobu 10 rokov niektoré údaje týkajúce sa existencie nášho spoločného vzťahu.

Kontaktný formulár na webovom sídle spoločnosti

Na našej webovej stránke máte možnosť nás kontaktovať s otázkami týkajúcimi sa našich služieb. V tomto prípade spracovávame vaše osobné údaje v rozsahu identifikačných, kontaktných a adries vrátane informácií z vašej správy za účelom komunikácie s vami o možnej spolupráci alebo uzavretí zmluvy.

Príslušné spracovanie sa uskutočňuje na základe potreby plnenia zmluvy alebo vykonávania opatrení prijatých pred možným uzavretím zmluvy na vašu žiadosť. Príslušné spracovanie je dobrovoľné. Ak nám kontaktné údaje na seba neuvediete, v tomto prípade nemôžeme s vami komunikovať o našich službách.

Na tento účel spracovávame vaše osobné údaje po dobu trvania našej komunikácie, najneskôr však do uzavretia zmluvy (tu potom budeme vaše osobné údaje spracovávať na základe iného právneho titulu) alebo do jedného roka od poslednej komunikácie medzi nami.

Agenda skupiny podnikov

Osobné údaje sa poskytujú na vnútorné administratívne účely v rámci skupiny podnikov. Oprávneným záujmom je spracovávať údaje jednotlivých podnikov patriacich do skupiny Karatnet (Allio s.r.o.; KaratNet Slovakia s.r.o., Vrakunská 12521/37, 821 06 Bratislava, IČO: 44064268; KaratNet Call s.r.o., Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, IČO: 48062839) bez jeho naplnenia by nebolo možné zabezpečiť spoluprácu medzi podnikmi skupiny Karatnet za účelom bezproblémového fungovania všetkých členov skupiny, čo by mohlo poškodiť majetok a dobrú povesť Allio, ale aj obmedziť účasť prevádzkovateľa v hospodárskej súťaži.

Databáza lekárov a zdravotníckych pracovníkov

V prípade, že nám k tomu udelíte váš súhlas, spracovávame vaše osobné údaje v rozsahu identifikačných, kontaktných a adresných údajov a tiež údajov o odbornej špecializácii a pracovnom zaradení, a to za účelom evidencie v našej databáze. Vaše osobné údaje budú poskytované príjemcom: spoločnosti KaratNet Slovakia s.r.o., Vrakunská 37, 821 06 Bratislava, IČO: 44064268, za účelom zabezpečenia technickej podpory a spracúvania dát; spoločnosti KaratNet Call s.r.o., Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, IČO: 48062839, za účelom zabezpečenia call centra; farmaceutickým spoločnostiam (zoznam nájdete na konci tohto dokumentu), ktoré v mene prevádzkovateľa spracúvajú osobné údaje za účelom zberu aktuálnych dát z trhu o stave a pôsobení lekárov a zdravotníckych pracovníkov; spoločnosti zabezpečujúcej poštové zásielky; spoločnosti zabezpečujúcej zasielanie emailových správ (newslettrov) a iným subjektom, ktorým prevádzkovateľ poskytuje údaje ex offo.

V rámci tohoto účelu spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho slobodného súhlasu, ktorý ste nám udelil alebo udelila.

Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný, a to postupom, ktorý je uvedený v bode „Aké máte práva?“ tohto dokumentu.

Prihlásenie sa k odberu marketingových informácií

Ak nám udelíte súhlas a prihlásite sa k odberu marketingových informácií, budeme vás informovať (elektronicky, poštou, telefonicky a/alebo inou formou) o marketingových, propagačných, edukačných (DHPC), informáciách zo ŠUKL, vedeckých a iných informáciách o záležitostiach najmä z oblasti medicíny a zdravotníctva, vrátane informácií o liečivých prípravkoch, ktoré pre vás môžu mať význam alebo môžu byť zaujímavé v rámci výkonu vašej profesie. Ide o informácie prevádzkovateľa a tretích strán, ktorými sú najmä farmaceutické spoločnosti, aktuálny zoznam nájdete na konci tohto dokumentu. Informácie, ktoré vám chceme zasielať môžu mať pre vás význam, alebo môžu byť zaujímavé v rámci výkonu vašej profesie.

Allio spracúva vaše osobné údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa pracoviska/praxe, telefónnych čísel, elektronickej adresy (e-mail), pracovnej pozície, zdravotníckej špecializácie.

Aby sme vám zasielali len to, čo vás skutočne zaujíma, budeme v rámci tejto činnosti realizovať základnú profiláciu na základe miest alebo špecializácie, ktorú vykonávate.

Komu vaše osobné údaje sprístupňujeme?

Chceme vás uistiť, že vaše osobné údaje starostlivo strážime a nikomu ich neposkytujeme, pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné. Vaše osobné údaje zverejňujeme len v nasledujúcich prípadoch:

 • Dodávateľ technických riešení - V rámci technického spracovania využívame ďalších spracovateľov ako KaratNet Slovakia s.r.o., Vrakunská 12521/37, 821 06 Bratislava, IČO: 44064268.
 • Komunikácia - V rámci našej spoločnej komunikácie využívame služby sprostredkovateľa KaratNet Call s.r.o., Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, IČO: 48062839, ktoré nám pomáhajú s telefonickým kontaktom alebo spoločnosťami, ktoré nám pomáhajú s rozosielaním poštových a e-mailových správ.
Kde vaše údaje uchovávame?

Prenos do tretej krajiny sa uskutočňuje (platí len pre databázu lekárov a zdravotníckych pracovníkov), prostredníctvom sprostredkovateľa prevádzkovateľa spoločnosti Merck Sharp & Dohme, s.r.o., so sídlom Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 44393326, ktorá má svojho subdodávateľa Xcellen Pte Ltd. so sídlom: 01-24 Ayer Rajah Crescent, 139952 Singapore, Singapore. Spracúvanie osobných údajov vykonávajú za účelom analýz a profilovania. Ide o tretiu krajinu - Singapur. Prenos je ošetrený prostredníctvom štandardných zmluvných doložiek. Viac informácií o o štandardných zmluvných doložkách pre prenos osobných údajov spracovateľom usadeným v tretích krajinách nájdete tu.

Aké máte práva?

Vzhľadom na to, že spracovávame vaše osobné údaje, máte v tejto súvislosti niektoré práva o ktorých by sme vás radi informovali.

Právo na prístup k údajom podľa čl. 15 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo získať od nás informáciu o tom, či spracúvame vaše osobné údaje. V prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, a to v rozsahu: účel spracúvania, kategória osobných údajov, príjemcovia osobných údajov, doba spracúvania osobných údajov a informácia o zdroji, z ktorého sme vaše osobné údaje získali.

Ďalej máte právo na poskytnutie kópie vašich osobných údajov, avšak je potrebné, aby ste to v rámci vašej žiadosti výslovne uviedli. Ak by ste požadovali ďalšie kópie, máme právo účtovať za uvedenú službu primeraný poplatok za vystavenie dodatočných kópií.

Práva tretích strán, vrátane iných osôb, ktoré spoločnosti Allio poskytli osobné údaje, však týmto nemôžu byť obmedzené a cudzie osobné údaje vám takto spoločnosť Allio nemôže sprístupniť.

Právo na opravu alebo doplnenie podľa čl. 16 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo požiadať o opravu nesprávnych osobných údajov alebo o doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Využitím tohto práva korektným spôsobom pomôžete udržiavať vaše osobné údaje správne a aktuálne.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) podľa čl. 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo požiadať, aby bez zbytočného odkladu boli vymazané vaše osobné údaje, ak je naplnený niektorý z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo odvolá výslovný súhlas podľa článku 9 ods. 2 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (namietanie voči oprávnenému alebo verejnému záujmu), ak neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 (namietanie voči priamemu marketingu),
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému spoločnosť Allio podlieha,
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (súhlas dieťaťa).

Spoločnosť Allio nemá povinnosť vymazať vaše osobné údaje, ak ide o spracúvanie:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 • na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému spoločnosť Allio podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej spoločnosti,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania,
 • alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo na základe žiadosti o blokáciu vašich osobných údajov (obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov na ich uchovávanie; iné spracovateľské operácie počas blokácie nie sú dovolené) v týchto prípadoch:

 • obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov v čase overovania ich správnosti,
 • ak sú vaše osobné údaje spracúvané nezákonne a zároveň požadujete namiesto vymazania vašich osobných údajov len obmedzenie ich spracúvania (len uchovávanie),
 • potrebujete vaše osobné údaje na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • namietali ste voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (oprávnený záujem alebo verejný záujem), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane spoločnosti Allio prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami.

V prípade, ak by prišlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, spoločnosť Allio môže osobné údaje ďalej len uchovávať alebo spracúvať:

 • na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov,
 • na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
 • z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu
 • so súhlasom dotknutej osoby.

Ak by nastala situácia, ktorá by smerovala k zrušeniu obmedzenia spracúvania osobných údajov, spoločnosť Allio o tejto skutočnosti dotknutú osobu vopred informuje.

Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo získať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte právo od nás požadovať, aby sme vaše osobné údaje preniesli od spoločnosti Allio k inému prevádzkovateľovi, ktorého uvediete vo vašej žiadosti, a to za predpokladu, že je to technicky možné.

Právo na prenosnosť osobných údajov sa uplatní v prípadoch, ak:

 • sa spracúvanie zakladá na právnom základe súhlasu alebo zmluvy
 • spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
Právo namietať podľa čl. 21 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to zaslaním písomnej žiadosti na e-mailovú adresu zodpovednaosoba@allio.sk, poštou alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti v sídle spoločnosti Allio.

Po doručení námietky vaše osobné údaje zlikvidujeme, s výnimkou nasledujúcich prípadov:

 • ak spoločnosť Allio preukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo
 • ak sa preukáže, že vaše osobné údaje spoločnosť Allio potrebuje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

Vaše námietky nemajú vplyv na spracúvanie vašich osobných údajov pred doručením vašich námietok.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo vás podobne významne ovplyvňujú.

Uvedené právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:

 • nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a spoločnosťou Allio
 • povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému spoločnosť Allio podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Pri poskytovaní našich služieb nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa čl. 77 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu vašich práv k osobným údajom alebo k porušeniu spracúvania vašich údajov, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. číslo: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Ďalšie informácie o dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania sťažností nájdete na jeho oficiálnom webovom sídle: https://www.dataprotection.gov.sk.

Uplatnenie vašich práv podľa čl. 12 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Spoločnosť Allio poskytne informácie ohľadom spracúvania osobných údajov len na základe žiadosti dotknutej osoby pri výkone jej práv, a to za predpokladu, že dotknutú osobu je preukázateľne schopná identifikovať. Bez úspešného overenia vašej identity nie je spoločnosť Allio povinná poskytovať akékoľvek informácie ohľadom spracúvania osobných údajov. Spoločnosť Allio tým predchádza neoprávnenému prístupu k vašim osobným údajom a porušeniu vašich práv neoprávnenou osobou.

Vaše práva k osobným údajom si môžete uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

 • osobne v sídle spoločnosti Allio,
 • poštou na adrese: Allio s.r.o., Buková 27, 931 01 Šamorín
 • e-mailom zaslaným na adresu: zodpovednaosoba@allio.sk

Žiadosť musí obsahovať všetky potrebné informácie a prílohy nevyhnutné na jej vybavenie a posúdenie vašich nárokov ohľadom spracúvania osobných údajov. V prípade, ak bude vaša žiadosť neúplná, budeme vás kontaktovať s cieľom doplnenia žiadosti.

Informácie o povahe poskytnutých osobných údajov

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je zmluva, poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje; v prípade neposkytnutia takýchto údajov nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu.

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon, poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

V prípade ak právny základ je súhlas, dotknutá osoba má právo súhlas kedykoľvek odvolať.

Záverečné ustanovenia

Spoločnosť Allio si vyhradzuje právo na akúkoľvek aktualizáciu tejto informačnej povinnosti, a to najmä v súvislosti so zmenami v legislatívnych procesoch. Aktuálna verzia bude vždy dostupná na webovej stránke prevádzkovateľa. V prípade, ak dôjde k podstatnej zmene ochrany osobných údajov, najmä spôsobu spracúvania osobných údajov, spoločnosť Allio si svoju informačnú povinnosť splní tak, že pred implementáciou zmien viditeľne zverejní upozornenie.

Týmto zásadami vás chceme ubezpečiť, že k osobným údajom pristupujeme s najväčšou starostlivosťou a rešpektom, riadiac sa platnými právnymi predpismi a využívajúc dostupnú mieru technickej ochrany. V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov, na ktoré ste nenašli odpoveď v tomto dokumente, napíšte na e-mailovú adresu: zodpovednaosoba@allio.sk.

Zásady sú platné od 1.9.2021.

Zoznam farmaceutických spoločností
Spoločnost Adresa IČO Krajina
3f s.r.o. Toryská 1, 040 11 Košice 36203661 Slovensko
4 LIFE Pharma SK, s.r.o. Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava 44130635 Slovensko
44 ENTERPRISE, s.r.o. Praznov 42, 017 01 Považská Bystrica 45886946 Slovensko
7R Panmed, s.r.o. Spoločenská 9, 821 01 Bratislava 17320747 Slovensko
A care, s.r.o. Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany 35724609 Slovensko
AB Diagnostik a.s. Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín 51969602 Slovensko
Abbott Laboratories Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, 821 08 Bratislava 35702958 Slovensko
AbbVie s.r.o. Karadžičova 10, 821 08 Bratislava 46640231 Slovensko
AbbVie s.r.o. Bucharova 2817/13, 158 00 Praha 5 24148725 Česká republika
ACADEMY - občianske združenie Medená 97/18, 811 02 Bratislava 48413615 Slovensko
Accord Healthcare Limited Sage House, Pinner Road 319, HA1 4HF North Harrow 894350693 United Kingdom
Activa C&S, s.r.o. Jaltská 29, 040 22 Košice 36207756 Slovensko
Adamed Czech Republic s.r.o. Thámova 137/16, 186 00 Praha 8 24833843 Česká republika
Adamed Slovakia s.r.o. Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava 35836385 Slovensko
AGEL SK a.s. Palisády 56, 811 06 Bratislava 36658448 Slovensko
agentúra IMPRES, s.r.o. Volgogradská 4938/23, 03608 Martin 50457691 Slovensko
Agentúra KAMI s.r.o. Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves 36706272 Slovensko
Akacia Group, s.r.o. Na Farkáně I 136/17, 150 00 Praha 5 27576221 Česká republika
Alerion Slovakia, s.r.o. Lidická 4064/20, 821 04 Bratislava 36288713 Slovensko
Alexion Pharma Czech s.r.o. Klimentská 46, 110 00 Praha 1 3516971 Česká republika
Alfa Wassermann Czech s.r.o. o.z. Slovensko Prešernova 4, 811 02 Bratislava 46897259 Slovensko
ALFAMEDIA s.r.o. Zlatovská 2033, 911 01 Trenčín 47185473 Slovensko
ALFAZVOLEN2 s.r.o. Zlatovská 2033, 911 05 Trenčín 47690305 Slovensko
Alian s.r.o. Sv. Jakuba 20, 085 01 Bardejov 36490008 Slovensko
Alius Ars, s.r.o. Prešovská 16160/38A, 821 02 Bratislava 45939250 Slovensko
ALK Slovakia s.r.o. Tomášikova 64, 831 04 Bratislava 47893761 Slovensko
ALK Slovakia s.r.o. - odštěpný závod Pod Cihelnou 664/6, 161 00 Praha 6 3615740 Česká republika
ALL medical Popradská 7, 040 11 Košice 36687162 Slovensko
Alliance Healthcare s.r.o. Podle trati 624/7, 108 00 Praha 10 14707420 Česká republika
Aloris Vital, s.r.o. Kykula 662 47419105 Slovensko
Alpha medical, s.r.o. Záborského 2, 036 01 Martin 31647758 Slovensko
Ambit Media, a.s. Klicperova 604/8, 65000 Praha 5 27422160 Česká republika
A-medi management, s.r.o. Stromová 13, 831 01 Bratislava 44057717 Slovensko
AMEPRA, s.r.o. Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 26473071 Česká republika
Amgen Slovakia s.r.o. Bottova 2A, 811 09 Bratislava 45921610 Slovensko
Amomed Pharma GmbH Storchengasse 1, 1150 Vienna ATU62624789 Austria
Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancie s.r.o. Vajanského 1, 080 01 Prešov 31718710 Slovensko
AnalytX, s.r.o. Elektrárenská 12092, 831 04 Bratislava 35826321 Slovensko
Anect a.s. Jarošová 1, 831 03 Bratislava 35787546 Slovensko
Angelini Pharma Slovenská republika s.r.o. Júnová 33, 831 01 Bratislava 48116351 Slovensko
AOP Orphan Pharmaceuticals AG - organizačná zložka Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava 35976608 Slovensko
APOTEX s.r.o. Mickiewiczova 16, 811 07 Bratislava 52285154 Slovensko
AREKO, spol. s r.o. Dobronická 1257, 148 00 Praha 4 44796331 Česká republika
Aristo Pharma s.r.o. Aviatická 1092/8, 161 00 Praha 6 28942221 Česká republika
Ars vivendi Legionárska 641/28, 911 01 Trenčín 42020891 Slovensko
ASCLEPIOS o.z. Nemocničná 2, 972 01 Bojnice 34054375 Slovensko
Ash s.r.o. Krmanova 1, 040 01 Košice 31732330 Slovensko
ASKARET z.s. Pod Skalkou 2737/5, 150 00 Praha 5 05123305 Česká republika
Astellas Pharma s.r.o., organizačná zložka Galvániho 15/C, 821 04 Bratislava 35942070 Slovensko
AstraZeneca AB Sodertalje, 151 85 Sodertalje 31802877 Sweden
AstraZeneca AB, organizačná zložka Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 31802877 Slovensko
AtoZ Pharmazet, s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby Klincová 37, 821 08 Bratislava 51989191 Slovensko
AVEPHARMA, s.r.o. Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava 36793221 Slovensko
Axonia, a.s. Na Vrstvách 22, 140 00 Praha 4 26748835 Česká republika
B. Braun Avitum s.r.o. Hlučínska 3, 831 03 Bratislava 31383963 Slovensko
B. Braun Medical s.r.o. Hlučínská 3, 831 03 Bratislava 31350780 Slovensko
B. Braun Medical s.r.o. V. Parku 2335/20, 148 00 Praha 4 48586285 Česká republika
Bausch Health Slovakia s.r.o. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 44651473 Slovensko
Baxalta Slovakia s.r.o. Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava 50032844 Slovensko
Baxter Slovakia s.r.o. Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava 35829788 Slovensko
BAYER s.r.o. Siemensova 2717/4, 155 80 Praha 5 00565474 Česká republika
Bayer, spol. s r.o. Karadžičova 2, 811 09 Bratislava 35759143 Slovensko
BB Medika, s.r.o. Horná 54, 97401 Banská Bystrica 31641792 Slovensko
BB Pharma s.r.o. Sklabinská 30, 036 01 Martin 31594051 Slovensko
Beauty & Care, s.r.o. Brigádnická 54, 841 10 Bratislava 44371527 Slovensko
Beiersdorf Slovakia, s.r.o. Einsteinova 33/3998, 851 01 Bratislava 31380824 Slovensko
BELUPO, s.r.o. Cukrová 14, 811 08 Bratislava 35865032 Slovensko
Benela s.r.o. Majerníkova 2, 841 05 Bratislava 35863501 Slovensko
BENU Česká republika s.r.o. K Pérovně 945/7, 102 00 Praha 10 49621173 Česká republika
Berlina, s.r.o. Donnerova 7, 841 04 Bratislava 50122681 Slovensko
Berlin-Chemie / A. Menarini Distribution Slovakia s.r.o. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 50722191 Slovensko
BERLIN-CHEMIE A.G.-obchodné zastúpenie v SR Palisády 29, 811 06 Bratislava 30814006 Slovensko
BETAPHARM s.r.o. Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava 36670219 Slovensko
BGP Products Czech Republic s.r.o. Evropská 2591/33D, 160 00 Praha 6 3481778 Česká republika
Biogen Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36363146 Slovensko
BiomeD Ružová dolina 20, 82109 Bratislava 30798299 Slovensko
BIOMIN, a.s. Potočná 1/1, 919 43 Cífer 00681725 Slovensko
Biotika, a.s. Slovenská Ľupča 566, 976 13 Slovenská Ľupča 31561900 Slovensko
Bioveta, a.s. Komenského 212/12, 683 23 Ivanovice na Hané 25304046 Česká republika
BIOXA Therapeutics, s.r.o. Mládežnícka 2101, 017 01 Považská Bystrica 44319185 Slovensko
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, organizačná zložka Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava 44485387 Slovensko
Bohemia Pharmaceuticals, s.r.o. Průmyslová 1472/11, 102 19 Praha 10 27181570 Česká republika
BOIRON SK, s.r.o. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35738243 Slovensko
Bonus C.C.S.,spol. s r.o. Oravská 7, 821 09 Bratislava 35703776 Slovensko
BOS.org s.r.o. Kekulova 615/38, 400 01 Ústí nad Labem 64049876 Česká republika
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1 43004351 Česká republika
BTL SLOVAKIA, s.r.o. K cintorínu 84, 010 04 Žilina 36404772 Slovensko
Bubble production house s.r.o. Leškova 8, 851 04 Bratislava 35880970 Slovensko
BUKÓZA INVEST spol. s r.o. Hencovská 2073, 093 02 Hencovce 31666442 Slovensko
C4P, s.r.o. Žabky 6/1583, 900 21 Svätý Jur 44062427 Slovensko
CANDE s.r.o. E.Belluša 6752/4, 921 01 Piešťany 45560862 Slovensko
Care Comm s.r.o. Klicperova 604/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 09140549 Česká republika
Ceemed, s.r.o Družstevná 284/14, 017 01 Považská Bystrica 45730661 Slovensko
Celgene K.F.T.Hungary Apor Vilmos tér 11-12., 1124 Budapest 898663 Hungary
Celgene s.r.o. Prievozská 4B, 821 09 Bratislava 43913962 Slovensko
Celltrion Healthcare Czech Republic s.r.o. Bucharova 2657/12, 158 00 Praha 5 17375452 Česká republika
Cemio Switzerland s.r.o. Vaverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové 27944905 Česká republika
Ceumed s.r.o. Komenského 856, 929 01 Dunajská Streda 44115148 Slovensko
CINRE s.r.o. Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava 51012138 Slovensko
Cipla Europe NV, o.z. Slovensko Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava 47843721 Slovensko
Clearskin II., s.r.o. Nám. Ľ. Štúra 1, 010 01 Žilina 36383848 Slovensko
CLS Consulting, s.r.o. Komenského 1337, 024 01 Kysucké Nové Mesto 50081314 Slovensko
CMI spol. s r.o. Trenčianska 47, 82109 Bratislava 35733853 Slovensko
Cogvio, s.r.o. Sudoměřská 1413/2, 130 00 Praha 3 06219799 Česká republika
COLLECTIVE CONNECTIONS, s.r.o. Mezilehlá 326/1, 190 00 Praha 9 28543041 Česká republika
Coloplast A/S, a.s. organizačná zložka Vajnorská 100/B, POLUS TOWER II, 831 04 Bratislava 17056641 Slovensko
CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava 35774738 Slovensko
Continental Business Services s.r.o. Námestie SNP 6, 81106 Bratislava 46534334 Slovensko
Covidien ECE, s.r.o. Karadžičova 16, 821 08 Bratislava 35947446 Slovensko
CreativeDock s.r.o. Grösslingova 2468/51, 811 09 Bratislava 51327929 Slovensko
CSL Behring Slovakia s.r.o. Šulekova 4, 811 06 Bratislava 50920324 Slovensko
Cumulus s.r.o. Rastislavova 45, 040 01 Košice 36217417 Slovensko
CYTOPATHOS spol. s r.o. Kutuzovova 23, 831 03 Bratislava 35897619 Slovensko
DAMAX vzdelávacie centrum, s.r.o. Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava 44721579 Slovensko
DataApex,spol. s r.o. Na návsi 24, 25229 Lety 16949374 Česká republika
DATASOFT s.r.o. Pálenica 3858/11A, 085 01 Bardejov - Bardejovská Nová Ves 46873155 Slovensko
Desitin Pharma s.r.o. Trojičné nám. 13, 821 06 Bratislava 44600607 Slovensko
DIALMED s.r.o. Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín 36324931 Slovensko
Diamond Medical, s.r.o. J. Kráľa 8760/3, 940 01 Nové Zámky 47828854 Slovensko
DIMENZIA, spol. s r.o. Štúrova 33, 060 01 Kežmarok 31697038 Slovensko
Doris Media s.r.o. Rumančeková 38, 821 01 Bratislava 36286524 Slovensko
EDENPharma s.r.o. M.Galandu 10, 036 01 Martin 36651389 Slovensko
EDUKAFARM spol. s r.o. - organizačná zložka Kopčianska 8/a, Vienna Gate, 851 01 Bratislava 36070301 Slovensko
EDUMED n.o. Bukurešťská 7, 040 13 Košice 35583738 Slovensko
EDUprofiPHARM, s.r.o. Jelšová 5107/26, 900 27 Bernolákovo 52210901 Slovensko
EGIS SLOVAKIA spol. s r.o. Prievozská 4D, 821 09 Bratislava 34148337 Slovensko
Elanco Poland Sp. z o. o. Ul. Rondo Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa 386092365 Poland
Elfa, s.r.o. Park Komenského 7, 040 01 Košice 31648410 Slovensko
Eli Lilly s.r.o. Panenská 6, 811 03 Bratislava 35873957 Slovensko
Emerge, s.r.o. Urbánkova 19/II, 811 04 Bratislava 35883740 Slovensko
ESA LOGISTICA, s.r.o. Diaľničná cesta 12, 903 01 Senec 35751622 Slovensko
Essity Slovakia s.r.o. Gemerská Hôrka 400, 049 12 Gemerská Hôrka 36590941 Slovensko
EUREX MEDICA, spol. s r.o. Kysucká cesta 5A, 010 01 Žilina 36392944 Slovensko
EURO MEDPRO n.o. Laborecká 10, 040 11 Košice 35583070 Slovensko
euroedu, s.r.o. Jesenná 22, 040 01 Košice 36571431 Slovensko
EVENT FEDERATION s.r.o., rganizačná zložka Suché mýto 1, 811 03 Bratislava 48328553 Slovensko
EventPro Slovakia, spol. s r.o. Stráne 4495/10, 031 01 Liptovský Mikuláš 44536721 Slovensko
EVOPHARM s.r.o. Vyšehradská 12, 851 06 Bratislava 45961981 Slovensko
EWOPHARMA spol. s r.o. Prokopa Veľkého 52, 811 04 Bratislava 31344682 Slovensko
Exeltis Slovakia s.r.o. Prievozská 4D, 821 09 Bratislava 45909652 Slovensko
Facta Medica, s.r.o. Srbská 2186/19, 61200 Brno 28298110 Česká republika
FAGRON a.s. Holická 1098/31m, 77900 Olomouc 46709355 Česká republika
FARMAKOL spoločnosť s ručením obmedzeným Ľubotice Ku Ihrisku 4, 080 06 Ľubotice 31677860 Slovensko
Farmakon Press, s.r.o. Václavská 316/12, 120 00 Praha 2 27223841 Slovensko
FARMI - PROFI, spol. s r.o Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava 36656887 Slovensko
FERRING Pharmaceuticals s.r.o. K Rybníku 475, 252 42 Jesenice 27086941 Česká republika
FERRING Slovakia s.r.o. Prievozská 4D, 821 09 Bratislava 46987932 Slovensko
Fidia Pharma Slovakia s.r.o. Krajinská 87, 821 06 Bratislava 35784148 Slovensko
Fond pre rozvoj úrazovej chirurgie, n.f. Košice Rastislavova 43, 040 01 Košice 31958257 Slovensko
Forinel s.r.o. Gorkého 3, 811 01 Bratislava 50647296 Slovensko
Fresenius Kabi s.r.o. Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 25135228 Česká republika
Fresenius Kabi, s.r.o., organizačná zložka Tomášikova 64, 831 04 Bratislava 35905671 Slovensko
Fytopharma a.s. Duklianskych hrdinov 47, 901 27 Malacky 35821582 Slovensko
G.L. Pharma Slovakia, s.r.o. Stromová 13, 831 01 Bratislava 46898506 Slovensko
G.V.Pharma, a.s. Štúrova 55, 920 01 Hlohovec 31709249 Slovensko
Galenoderm s.r.o. Nobelova 28, 831 02 Bratislava 51642921 Slovensko
Galvex, spol. s r.o. Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica 36049506 Slovensko
Gammapharma PLUS s.r.o. Hornočermánska 4, 949 01 Nitra 46048553 Slovensko
GBT ČR,s.r.o. Na Příkope 583/15,Staré Město, 110 00 Praha 1 2525071 Česká republika
Gedeon Richter Slovakia, s.r.o. Karadžičova 10, 821 08 Bratislava 45869146 Slovensko
GEE & STONE s.r.o. Nad Plážou 33, 974 01 Banská Bystrica 31621392 Slovensko
General Electric International (Slovensko), s.r.o. Prievozská 4, 821 09 Bratislava 35705795 Slovensko
GENERICA spol. s r.o. Vrbovská 39, 921 01 Piešťany 34119116 Slovensko
GESKER s.r.o. Slovenská 26, 040 01 Košice 36586676 Slovensko
GHC GENETICS SK, s.r.o. Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava 35921528 Slovensko
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o. Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 03655067 Česká republika
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Slovakia s.r.o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 46760873 Slovensko
GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 35734833 Slovensko
Glenmark Pharmaceuticals Distribution s.r.o. Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 04727339 Česká republika
GLENMARK PHARMACEUTICALS SK, s.r.o. Tomášikova 64, 831 04 Bratislava 35933526 Slovensko
GLYNN BROTHERS CHEMICALS Prague spol. s r.o. K Betáni 1092/19, 148 00 Praha 4 41196074 Česká republika
Grandaliro Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava 46335064 Slovensko
GREEN - SWAN PHARMACEUTICALS SR, s.r.o. Zoltána Kodálya 769/29, 924 01 Galanta 36248835 Slovensko
Green-Swan Pharmaceuticals CR a.s. Pod višňovkou 1662/27, 140 00 Praha 4 06680437 Česká republika
GRIFART, spol. s r.o. Haasova 37a, 616 00 Brno 25501186 Česká republika
Grifols International, S.A. Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava 31796397 Slovensko
GYN-FIV a.s. Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava 35873302 Slovensko
Gynpor s.r.o. SNP 9, 962 31 Sliač 36055271 Slovensko
HARTMANN - RICO a.s. Masarykovo náměstí 77, 664 71 Veverská Bítýška 44947429 Česká republika
HARTMANN - RICO spol. s r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 31351361 Slovensko
HBM Pharma s.r.o. Sklabinská 30, 03680 Martin 31560784 Slovensko
HEAD UP s.r.o. Vyšehradská 12, 851 06 Bratislava 46606645 Slovensko
HealthWay, s.r.o. Nová 156/16, 900 44 Tomášov 47508523 Slovensko
HEATON Group a.s. Na Pankráci 332/14, 140 00 Praha 4 24175854 Česká republika
HEATON SK, s.r.o. Popradská 34/A, 821 06 Bratislava 45352381 Slovensko
Herbacos Recordati s.r.o. Štrossova 239, 530 03 Pardubice 15061906 Česká republika
Hero Slovakia s.r.o. Podzámska 68, 949 01 Nitra 35842407 Slovensko
HPI, s.r.o. Björnsonova 8, 811 05 Bratislava 35847484 Slovensko
HPL spol. s r.o. Istrijská 20, 841 02 Bratislava 35692448 Slovensko
Chauvin Ankerpharm, GmbH Thámova ulica 289/13, 186 00 Praha 8 68379421 Česká republika
CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH Ziegelhof 24, 174 89 Greifswald 210142842 Germany
Chiesi CZ s.r.o. Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8 61679381 Česká republika
Chiesi Slovakia s.r.o. Kovová 24, 821 06 Bratislava 35871105 Slovensko
Chiesi Slovakia s.r.o. Kovová 24, 821 06 Bratislava 35871105 Slovensko
I.D.L. Company s.r.o. Homolova 2907/10, 841 02 Bratislava 52469115 Slovensko
IBSA Slovakia s.r.o. Mýtna 42, 811 05 Bratislava 35870745 Slovensko
IMCoPharma a.s. Budovatelská 1178/35, 743 01 Bílovec 27845311 Česká republika
Immedica pharma CEE s.r.o. Kopčianska 10, 851 01 Bratislava 52028241 Slovensko
Immunopractice s.r.o. Šustekova 2, 851 04 Bratislava 44044518 Slovensko
IMUNA PHARM, a.s. Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany 36473685 Slovensko
IMUNOGLUKAN s.r.o. Peterská 16A, 821 03 Bratislva 45614377 Slovensko
Infodoktor,o.z. Miloša Janošku 393/32, 059 38 Štrba 42342643 Slovensko
InkoFórum Hrdinov SNP 6, 036 01 Martin 30866049 Slovensko
inPHARM, spol. s r.o. Trnavská cesta 82/A, 821 01 Bratislava 31349510 Slovensko
INTERCHEMIA Bratislava spol. s.r.o Pri Suchom mlyne 13, 811 04 Bratislava 35743034 Slovensko
InterMedical & Assistance Care, s.r.o. Mlynská 3, 044 20 Malá Ida 36587613 Slovensko
InterMedical Plus, s.r.o. Hodžova 11, 949 01 Nitra 50085999 Slovensko
Intermedical, spol. s r.o. Radlinského 10, 949 01 Nitra 36547263 Slovensko
Ipsen Pharma Hungary Kft Váci út 33.9.em., 1134 Budapest HU26373674 Hungary
IPSEN PHARMA ROMANIA SRL Grigore Alexandrescu street 59, 010623 Bucharest RO39002554 Romania
Ipsen Pharma s.r.o. Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 07099321 Česká republika
Ipsen Pharma SAS Quai Georges Gorse 65, 921 00 Boulogne-Billancourt, France 52627764 France
Ipsen Pharma, s.r.o Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 7099321 Česká republika
iqpharma24.sk, s.r.o. Kmeťova 15, 040 01 Košice 45243727 Slovensko
ISPOR Slovakia Trnavská cesta 70, 821 02 Bratislava 42364701 Slovensko
IVAKS - podnikové vzdelávanie s.r.o. Gogoľova 18, 851 01 Bratislava 44988567 Slovensko
IzakVisionCenter s.r.o. Nad Plážou 21A, 974 01 Banská Bystrica 44970951 Slovensko
Izomedact, spol. s r.o. Oravská 7, 821 09 Bratislava 31386555 Slovensko
IZOTOPCENTRUM s.r.o. Rázusova 24, 949 01 Nitra 36563587 Slovensko
Janssen-Cilag s.r.o. Walterovo náměstí 329/1, 158 00 Praha 5 27146928 Česká republika
Johnson & Johnson, s.r.o. Walterovo náměstí 329/1, 158 00 Praha 5 41193075 Česká republika
Johnson&Johnson, s.r.o. Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 31345182 Slovensko
KAMEAT, s.r.o. Šoltésovej 553/2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36342114 Slovensko
Kimberly-Clark, s.r.o Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha 9 63468816 Česká republika
Kimberly-Clark, s.r.o., organizačná zložka Prievozská 37, 820 04 Bratislava 36092614 Slovensko
KM Management, spol. s r.o. Radová 44, 949 01 Nitra 36549029 Slovensko
Krewel Meuselbach s.r.o. Cintorínska 7, 811 08 Bratislava 35767294 Slovensko
KRKA Slovensko, s.r.o. Turčianska 2, 821 09 Bratislava 43888879 Slovensko
Laverna trade, s.r.o. Pod Vtáčnikom 13897/6, 831 01 Bratislava 47876310 Slovensko
LEDUM, spol. s r.o. Lazovná 7, 974 00 Banská Bystrica 36635316 Slovensko
LEO Pharma s.r.o. Hanusova 1411/18, 140 00 Praha 4 24719641 Česká republika
LEO Pharma s.r.o., organizačná zložka Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava 45913901 Slovensko
LERAM pharmaceuticals SK s.r.o. Bajkalská 5/C, 831 04 Bratislava 51872757 Slovensko
LEROS Slovakia, s.r.o. Priemyselná 287/35, 905 01 Senica 36230561 Slovensko
LIEK s.r.o. Hviezdoslavova 19, 903 01 Senec 35804742 Slovensko
Lima SK s.r.o. Cesta na štadión 14218/7, 974 04 Banská Bystrica 43872751 Slovensko
LOGOMEDIK s.r.o., SPOLOK LEKÁROV ZÁHORIA Koreszkova 7, 909 01 Bratislava 45639540 Slovensko
Lohmann & Rauscher, s.r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava 31347827 Slovensko
LUNDBECK Slovensko s.r.o. Pribinova 4, 811 09 Bratislava 35760427 Slovensko
MAFER, s.r.o. Jarabinková 17562/2, 821 09 Bratislava 35711060 Slovensko
Mafra Slovakia s.r.o. Nobelova 34, 83605 Bratislava 51904446 Slovensko
MagnaPharm SK s.r.o. Digital Park III/E, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava 35938625 Slovensko
MagnaPharm CZ s.r.o. Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5 8267154 Česká republika
MARKO BB, spol. s r.o. Sládkovičova 58, 974 05 Banská Bystrica 36841129 Slovensko
Matuzalem.com-sk, s.r.o. Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava 50432931 Slovensko
max promotion, s.r.o. Mudroňova 75, 811 03 Bratislava 45884153 Slovensko
Mayoly Slovensko s.r.o. Eurovea - Central I, Pribinova 4, 811 09 Bratislava 54690293 Slovensko
McKenzie Institute Slovakia Alexandra Rudnaya 23, 010 01 Žilina 42065879 Slovensko
MCM Klosterfrau Vetriebsgesellschaft mbH Gereonsmühlengasse 1-11, 50670 Cologne Germany
M.C.M. Klosterfrau Healthcare s.r.o. Želetavská 1449/9, 140 00 Praha 4 4746597 Česká republika
MD GROUP s.r.o. Južná 34, 911 08 Trenčín 36828467 Slovensko
MED - ART, spol. s r.o. Hornočermánska 4, 949 01 Nitra 34113924 Slovensko
MED Research, s.r.o. 29. augusta 28/C, 811 09 Bratislava 46930167 Slovensko
Meda Pharma spol. s r.o. Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava 35883537 Slovensko
Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.H. Theaterstrasse 6, 228 80 Wedel 47247631 Germany
Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.H., organizačná zložka Slovensko Staromestská 3, 811 03 Bratislava 47247631 Slovensko
Medac GmbH - organizačná zložka Štúrova 4, 811 02 Bratislava 47247631 Slovensko
Medea pharmaceuticals, s.r.o. Hlavná 78, 08001 Prešov 17076099 Slovensko
MEDICAL GROUP SK a.s. Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava 31708030 Slovensko
MEDICAL VISION o.z. Záhradnícka 55, 821 05 Bratislava 42265185 Slovensko
MEDICENTRUM HEART spol. s r.o. Majlátha 9/1110, 077 01 Kráľovský Chlmec 36596434 Slovensko
MEDICINBAL s.r.o. Zámocká 3, 811 01 Bratislava 51017661 Slovensko
MediCom Software s.r.o. Pod Zábrehom 1585/63, 020 01 Púchov 36314005 Slovensko
Medicontur s.r.o. Hornohorská 7, 949 01 Nitra 44388691 Slovensko
Medin, a.s. Vlachovická 619, 592 31 Nové Město na Moravě 43378030 Česká republika
Mediqa s.r.o. Limbová 22, 831 01 Bratislava 36810061 Slovensko
MEDIREL - SLOVAKIA, s.r.o. Čsl. armády 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 35780517 Slovensko
Medirex Group Academy n.o. Jána Bottu 2, 917 01 Trnava 37986805 Slovensko
Medirex, a.s. Holubyho 35, 902 01 Pezinok 35766450 Slovensko
MEDIS Nitra, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra 36531774 Slovensko
Medisyner SK s.r.o. Royova 9, 921 01 Piestany 50002376 Slovensko
MEDITRADE spol. s r.o. Levočská 1/2101, 851 01 Bratislava 17312001 Slovensko
MEDMARK, s.r.o. Nová Ves nad Váhom 107, 916 31 Nová Ves nad Váhom 46246061 Slovensko
MEDOCHEMIE LTD., organizačná zložka Na kopci 27, 811 02 Bratislava 31744320 Slovensko
Medtronic Slovakia s.r.o. Karadžičova 16, 821 08 Bratislava 46410759 Slovensko
Megafyt Pharma s.r.o. U elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou 45149763 Česká republika
Merck Sharp & Dohme, s.r.o. Karadžičova 2, 811 09 Bratislava 44393326 Slovensko
MERCK spol. s r.o. Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava 31338101 Slovensko
Merck spol. s r.o. Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 18626971 Česká republika
Meritis s.r.o. Obrovského 644, 141 00 Praha 4 26716305 Česká republika
M-GENETIK, s.r.o. P. Mudroňa 504/7, 036 01 Martin 36438740 Slovensko
MGroup s.r.o. Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica 45859922 Slovensko
MH Consulting SK s.r.o. Kamenárská 17A, 821 04 Bratislava 47171243 Slovensko
MIRAKL, a.s. Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 35895136 Slovensko
MM Paulo s.r.o. Obrody 23, 040 10 Košice 45610835 Slovensko
Mölnlycke Health Care s.r.o. Hájkova 2747/22, 130 00 Praha 3 25671839 Česká republika
MONET+, a.s. Za Dvorem 505, 763 14 Zlín 26217783 Česká republika
Monsea, s.r.o. Bratislavská 41, 900 45 Malinovo 35783231 Slovensko
MOTIONZONE s.r.o. Tupého 23, 831 01 Bratislava 35877511 Slovensko
Mundipharma Gesellschaft m.b.H. - organizačná zložka Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava 31754180 Slovensko
Mundipharma Medical CEE GmbH Apollogasse 16-18,A - 1070 Wien ATU 67507977 Austria
MYLAN HEALTHCARE CZ s.r.o Evropská 2590/33c, 160 00 Praha 6 03481778 Česká republika
MYLAN PHARMACEUTICALS s.r.o. Evropská 2590/33c, 160 00 Praha 6 28392779 Česká republika
MYLAN s.r.o. Rožňavská 24, 821 04 Bratislava 44150342 Slovensko
Naturprodukt spol. s r.o Nádražná 20, 900 28 Ivanka pri Dunaji 31341187 Slovensko
Neofyt spol. s r.o. Rudina 493, 023 31 Rudina 47843578 Slovensko
NEOPHARMA a.s. Kanice 104, 664 01 Kanice 27420931 Česká republika
NEOPROT spol. s r.o. Zahradnicka 42, 821 08 Bratislava 35686324 Slovensko
Neovízia s.r.o. Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava 45346569 Slovensko
Nestlé Slovensko s.r.o. Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza 31568211 Slovensko
NET WORTH, s.r.o. Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov 43901654 Slovensko
Neuraxpharm Slovakia, a. s. Sartorisova 21, 821 08 Bratislava 35953021 Slovensko
NextForce Slovakia s.r.o. Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava 35916613 Slovensko
NIE RAKOVINE Cukrová 2272/14, 811 01 Bratislava 50654896 Slovensko
NIMAG, spol. s r.o. Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava 31337775 Slovensko
Noesis, s.r.o. Jašíkova 5/3151, 821 03 Bratislava 35737441 Slovensko
Novartis Slovakia s.r.o. Žižkova 22B, 811 02 Bratislava 36723304 Slovensko
NOVENTIS s.r.o. Filmová 174, 76179 Zlín 13694740 Česká republika
Noviere s.r.o. Nuselská 499/132, 140 00 Praha 4 28527704 Česká republika
Noviere s.r.o. - organizačná zložka Priemyselná 2, 010 01 Žilina 47476923 Slovensko
Novo Nordisk Slovakia s.r.o. ROSUM, Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 36753050 Slovensko
Null s.r.o. Cikkerova 2, 841 05 Bratislava 35859971 Slovensko
Nutricia, s.r.o. Prievozská 4, 821 09 Bratislava 35710314 Slovensko
OBRA SK, s.r.o. Vrbovská cesta 43, 921 01 Piešťany 36257460 Slovensko
Octapharma AG, o.z.z.o. Zochova 6/8, 811 03 Bratislava 30852251 Slovensko
OFTAL s.r.o. Spojová 25, 974 04 Banská Bystrica 36626406 Slovensko
Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, organizačná zložka Slovnaftská 102, 821 07 Bratislava 34000186 Slovensko
OMEGA PHARMA s.r.o. Tomášikova 30, 821 01 Bratislava 36674478 Slovensko
OMNIUM perfect, s.r.o. Obchodná 39, 811 06 Bratislava 35843616 Slovensko
OncoReSearch Rovinka 667, 90041 Rovinka 42268699 Slovensko
ONEWORLD Travel s.r.o. Súmračná 26, 821 02 Bratislava 35771569 Slovensko
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. Donská 61, 841 06 Bratislava 35757329 Slovensko
Optika Živa, s.r.o. Leškova 3A, 811 04 Bratislava 52099831 Slovensko
ORCA medical s.r.o. Jašíkova 2, 821 03 Bratislava 44504799 Slovensko
Organon Slovakia s.r.o. Karadžičova 8/A, 811 09 Bratislava 53013191 Slovensko
Orion Pharma s.r.o. Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava 47061332 Slovensko
OrphaCare GmbH Schönbrunner Straße 218-220, T 4.04, 1120 Wien 73291145 Austria
ORTOPEDIKA, spol. s r.o. Bernolákova 386, 90851 Holíč 36856657 Slovensko
Otto Bock Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava 36800694 Slovensko
PAMIDA International, s.r.o. Komenského 1337, 024 01 Kysucké Nové Mesto 36184357 Slovensko
Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH Schiffenberger Weg 55, 353 94 Giessen 112589688 Germany
PASCOE Slovensko, s.r.o. Suché mýto 1, 811 03 Bratislava 50416286 Slovensko
Pears Health Cyber, s.r.o. Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 25784684 Česká republika
PERFECTIO,s.r.o. Nam.SNP 15, 974 01 Banska Bystrica 36867322 Slovensko
PFIZER LUXEMBOURG SARL Avenue J.F.Kennedy 51, L-1855 Luxemburg 35885696 Luxembourg
Pharamis s.r.o. Palárikova 76, 022 01 Čadca 44985525 Slovensko
pharco s.r.o. Podzáhradná 36/B, 821 06 Bratislava 45689911 Slovensko
Pharex, s.r.o. Prieložtek 1, 036 01 Martin 44073437 Slovensko
Pharma Activ Czech s.r.o. Fryštátská 238/47, 733 01 Karviná 28625005 Česká republika
Pharmacenter Slovakia s.r.o Kremnická 26, 851 01 Bratislava 44744552 Slovensko
PharmaComp s.r.o., Bystrická 901, 966 81 Žarnovica 47358203 Slovensko
Pharmacopea s.r.o. Pieskova č. 13, 946 32 Marcelová 36739774 Slovensko
PHARMAGEN CZ s.r.o. Reinerova 1712/9, 163 00 Praha 6 24745120 Česká republika
PHARMAGEN s.r.o. Rezedová 1488/14, 821 01 Bratislava 35929014 Slovensko
Pharmazet Group s.r.o. Na příkopě 393/11, 110 00 Praha 1 29126959 Česká republika
PharmDr. Ladislav Dubán, PhD. s.r.o. Rusovská cesta 5, 851 01 Bratislava 52480658 Slovensko
Pharmeco, s.r.o. J. Cikkera 5, 97401 Banská Bystrica 35777541 Slovensko
Pharmevid s.r.o. Kremnická 26, 851 01 Bratislava 34119531 Slovensko
Pharm-In, spol. s r.o. CBC V Karadžičova 16, 821 08 Bratislava 44186436 Slovensko
PHARMOS, a.s. Levická 11, 949 01 Nitra 35974559 Slovensko
PHARMOS, a.s. Těšínská 1349/296, 71600 Ostrava 19010290 Česká republika
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. K pérovně 945/7, 102 00 Praha 10 45359326 Česká republika
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava 34142941 Slovensko
PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE, s.r.o. Prosecká 851/64, 190 00 Praha 9 27602389 Česká republika
PIERRE FABRE MEDICAMENT s.r.o. Prosecká 851/64, 190 00 Praha 9 49678817 Česká republika
Pierre Fabre Medicament s.r.o. o.z. Levočská 1, 851 01 Bratislava 31797911 Slovensko
PLEURAN, s.r.o. Peterská 16A, 821 03 Bratislava 35798939 Slovensko
Podotech, s.r.o. Lipova 51, 90042 Dunajská Lužná 45591041 Slovensko
Pro mente sana, s.r.o. Heydukova 27, 811 08 Bratislava 36340821 Slovensko
PRO.MED.CS Praha a.s. Telčská 1, 140 00 Praha 4 00147893 Česká republika
ProCare a.s. Einsteinova 23/25, 851 01 Bratislava 35890568 Slovensko
Procter & Gamble, spol. s r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 31342451 Slovensko
Profipharma s.r.o. Rudina 10, 023 31 Rudina 43990029 Slovensko
PROGRESS CA, s.r.o. Krivá 18, 040 13 Košice 36208451 Slovensko
PRO-IMPLANT Foundation Chausseestr 121A, 101 15 Berlin 291649468 Germany
PROM.MEDIC.SK spol. s r.o. Drevárska 3663/8, 058 01 Poprad 31349871 Slovensko
Propelu s.r.o. Talichova 2, 841 02 Bratislava 50328417 Slovensko
PROSOFT Košice, a.s. Letná 27, 040 01 Košice 31666540 Slovensko
PROTETIKA, a.s. Bojnická 10, 823 65 Bratislava 31322859 Slovensko
ProVen sk s.r.o. Komenského 856, 929 01 Dunajská Streda 52056805 Slovensko
Quintesence s.r.o. Vlárská 13, 104 00 Praha 10 27213919 Česká republika
Quo-SB, spol. s r.o. Mojmírovo náměstí 11, 612 00 Brno 60712732 Česká republika
R A D I X spol. s r.o. Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica 615803 Slovensko
Raiman Production s.r.o. Partizánska 2, 811 03 Bratislava 35977019 Slovensko
Randstad, s.r.o. Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava 35866659 Slovensko
RATIOPHARM ARZNEIMITTEL VERTRIEBS-GMBH Donau City Straße 11, top 13, 1220 Wien 127515y Austria
Reckitt Benckiser (Slovak Republic) spol. s r.o. Drieňová 3, 821 08 Bratislava 31362150 Slovensko
RECORDATI SK s.r.o Vavrinecká 5, 831 52 Bratislava 35778482 Slovensko
REGpharm Slovakia, s.r.o. Radvanská 4, 811 01 Bratislava 35690712 Slovensko
Rehab Care s.r.o. Drobného 1902/8, 841 01 Bratislava 50801589 Slovensko
Remedies, s.r.o. Kupeckého 3, 821 08 Bratislava 36733954 Slovensko
REMPrint, s.r.o. Pezinska 1, 831 02 Bratislava 43984762 Slovensko
Renona s.r.o. Nová 95, 919 25 Šúrovce 46055797 Slovensko
Re-Pharma, s.r.o. Urbanková 2, 811 01 Bratislava 36283878 Slovensko
ROCHE s.r.o. Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8 49617052 Česká republika
Roche Slovensko, s.r.o. Pribinova 7828/19, 811 09 Bratislava 35887117 Slovensko
ROWEX, spol. s r.o. Hlaváčiková 39, 841 05 Bratislava 36026450 Slovensko
S&D Pharma SK s.r.o. Farebná 32, 821 05 Bratislava 43769926 Slovensko
S&T Slovakia s.r.o. Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava 31349935 Slovensko
SAMEDI, s.r.o. Stromová 13, 831 01 Bratislava 35900890 Slovensko
SANARE, s.r.o Hrabová 735/10, 089 01 Svidník 36460206 Slovensko
SANAT, spol. s r.o. Nábrežná 3, 934 01 Levice 36524093 Slovensko
SANDOZ d.d. - organizačná zložka Žižkova 22B, 811 02 Bratislava 35972301 Slovensko
Saneca Pharmaceuticals a. s. Nitrianska 100, 92027 Hlohovec 46833323 Slovensko
sanofi- aventis Pharma Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35686049 Slovensko
Sanofi-Aventis s.r.o. Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6 44848200 Česká republika
sanofi-aventis Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 31339450 Slovensko
SANOMED s.r.o. Grösslingova 4, 811 09 Bratislava 51914735 Slovensko
SANOMED SLOVAKIA s.r.o. Grösslingova 4, 811 09 Bratislava 47233834 Slovensko
Santen Oy Niittyhaankatu 20, 337 20 Tampere 10777059 Finland
SANTEN OY, odštepný závod Strakonická 1199/2d, 150 00 Praha 5 67985360 Česká republika
Santen Oy, organizačná zložka Staromestská 3, 811 03 Bratislava 50448846 Slovensko
SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava 35787201 Slovensko
SEPEA, s.r.o. Púpavová 2, 900 27 Bernolákovo 46776761 Slovensko
SERVIER SLOVENSKO spol. s r.o. Pribinova 10, 811 09 Bratislava 35707135 Slovensko
Schmitlpharm, s.r.o. Jabloňová 29, 974 05 Banská Bystrica 44867115 Slovensko
Schwabe Slovakia s.r.o. ul. 29. augusta 36/A, 811 09 Bratislava 35871873 Slovensko
Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 48146676 Slovensko
Siklienka s.r.o. Mierová ul. 111, 821 05 Bratislava 35771682 Slovensko
Sivana s.r.o. Tatranská Lomnica 14694, 059 60 Vysoké Tatry 51336537 Slovensko
SKI TRAVEL- PROEVENTS s.r.o. 29. januára 677, 059 85 Štrba 44361297 Slovensko
SNOWBALL COMMUNICATIONS, s.r.o. Lichardova 1/A, 811 03 Bratislava 35841567 Slovensko
SOFTPROGRES s.r.o. Emila Belluša 4, 921 01 Piešťany 36250163 Slovensko
SOFYC Clinic, s.r.o. Bardejovská 24, 080 06 Prešov 36490334 Slovensko
SOGGIORNO, s.r.o. 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba 29385237 Česká republika
SOLEN, s.r.o. Ambrova 5, 831 01 Bratislava 35865211 Slovensko
SPACEIQ, s.r.o. Sokolská 18, 811 04 Bratislava 53082931 Slovensko
Spiridea s.r.o. Nobelova 28, 831 02 Bratislava 52405877 Slovensko
STADA PHARMA CZ s.r.o. Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 61063037 Česká republika
STADA PHARMA Slovakia, s. r. o. Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava 43937969 Slovensko
staff s.r.o. Floriánska 28, 040 01 Košice 31688276 Slovensko
STALLERGENES CZ, s.r.o. Evropská 859/115a, 160 00 Praha 6 27414540 Česká republika
STALLERGENES CZ, s.r.o. - organizačná zložka Česká ul. 3/98, 831 03 Bratislava 36290165 Slovensko
SURVEYE, s.r.o. Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica 47619651 Slovensko
SVOMAN s.r.o Andreja Mraza 9, 831 01 Bratislava 45463263 Slovensko
SVUS Pharma a.s. Smetanovo nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové 46504877 Česká republika
Swixx Biopharma s.r.o. Pribinova 10, 811 09 Bratislava 51717212 Slovensko
synlab slovakia s.r.o. Limbova 5, 831 01 Bratislava 35878151 Slovensko
TAJPAN s.r.o. Vážska 1, 821 07 Bratislava 35910828 Slovensko
Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 31368832 Slovensko
TEREZIA COMPANY s.r.o. Družstevná 13, 94651 Nesvady 46230998 Slovensko
TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Teslova 26, 821 02 Bratislava 35923253 Slovensko
Theramex Slovakia s.r.o. Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava 50610686 Slovensko
Tillotts Pharma Czech s.r.o. Budějovická 1550/15a, 140 00 Praha 4 24685348 Česká republika
Timed, s.r.o. Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava 00602175 Slovensko
TME solutions s.r.o. Vrchlického 824, 411 17 Libochovice 1413341 Česká republika
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. Lazovná 68, 974 01 Banská Bystrica 36020982 Slovensko
TS Pharma s.r.o. Lazovná 68, 974 01 Banská Bystrica 46613170 Slovensko
UCB s.r.o. Thámova 13 (Palác Karlín), 180 00 Praha 8 45786950 Česká republika
Ultramed s.r.o. Š.Moysesa 431/14, 96501 Žiar nad Hronom 36638404 Slovensko
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 31625657 Slovensko
Unique Medical s.r.o. Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava 46729429 Slovensko
Uniregen spol. s r.o Na Brzdách 72, 54701 Náchod 64789039 Česká republika
Unomedical s.r.o. Priemyselný park 3, 071 01 Michalovce 36597384 Slovensko
URSAPHARM spol. s r.o. Studená 5, 821 04 Bratislava 50621572 Slovensko
UVEA KLINIKA, s.r.o. Zelená 10888/1A, 036 08 Martin 46723901 Slovensko
Uzlíček, o.z. Litovelská 635/25, 050 01 Revúca 52855597 Slovensko
V.M.EST, a.s. Boleslavova 474/17, 140 00 Praha 4 25080636 Česká republika
VAKOS XT a.s. Pernerova 646/28a, 186 00 Praha 8 25656180 Česká republika
VALOSUN SK spol. s r.o. Lichnerova 116/8, 903 01 Senec 36717363 Slovensko
ViaPharma s.r.o. Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 14888742 Česká republika
Viatris CZ s.r.o. Evropská 2590/33c, 160 00 Praha 6 3481778 Česká republika
Viatris SK
Viatris Slovakia s.r.o. Karadžičova 10, 821 08 Bratislava 47921048 Slovensko
Vifor (International) AG Rechenstr. 37, 9014 St. Gallen CHE-107360718 Switzerland
Vipharm Slovakia s.r.o. Čajakova 18, 811 05 Bratislava 44140037 Slovensko
VIRDE SLOVAKIA s.r.o. Záhradná 670, 059 35 Batizovce 36603881 Slovensko
Vision Production s.r.o. Zvončín 248, 919 01 Zvočín 36257699 Slovensko
Vitabalans CZ, s.r.o Na Sádce 446/2, 149 00 Praha 11 26292505 Česká republika
Vitabalans SK s.r.o. Mýtna 42, 811 05 Bratislava 36355381 Slovensko
VITA-NOVA sk, s.r.o. Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava 46934201 Slovensko
VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o. Horná Kružná 5577/52, 038 61 Vrútky 36313190 Slovensko
Vivamed s.r.o. Levočská 3, 851 01 Bratislava 35958987 Slovensko
VIVAX Healthcare, s.r.o. Mládežnícka 2101, 017 01 Považská Bystrica 47355719 Slovensko
VIVAX Pharmaceuticals, s.r.o. Moyzesova 868/67, 017 01 Považská Bystrica 36006521 Slovensko
VOGUS, s.r.o. Štefánikova 5, 949 01 Nitra 35950404 Slovensko
VULM SK s.r.o. Tuhovská 18, 831 06 Bratislava 36830208 Slovensko
WALMARK a.s. Oldřichovice 44, 739 61 Třinec 00536016 Česká republika
WALMARK, s.r.o. Framborská 252, 010 01 Žilina 31576613 Slovensko
We Make Media Slovakia s.r.o. Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava 47943661 Slovensko
Webster, spol. s r.o. Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava 35810769 Slovensko
WIDEX - SLOVTON Slovakia s.r.o. Račianska 77/B, 831 02 Bratislava 46637371 Slovensko
Wise Business 2.0 s.r.o. Nábrežie arm.gen. L. Svobodu 44, 811 02 Bratislava 46454888 Slovensko
WÖRWAG Pharma GmbH & Co. KG. Calwer Strasse 7, 710 34 Boblinger 31796508 Germany
Wörwag Pharma Česko s.r.o. Bucharova 2657/12, 158 00 Praha 5 09368604 Česká republika
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG Bucharova 2657/12, 158 00 Praha 5 - Stodůlky 25950088 Česká republika
Wörwag Pharma Slovensko s.r.o. Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava 53090683 Slovensko
Worwag Poland Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warsava Poland
WOW! production, s.r.o. Banšelova 6, 821 04 Bratislava 35821680 Slovensko
Xantis Pharma s.r.o. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 48239992 Slovensko
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A., organizační složka Květnového vítězství 332/31, 149 00 Praha 11 29138043 Česká republika
Zdravie.sk, s.r.o. Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica 46668756 Slovensko
Zdravo a Fit s.r.o. Nobelova 13833/12 D, 831 02 Bratislava 50649787 Slovensko
ZEAL s.r.o. Brnianska 103713/19, 811 04 Bratislava 50533967 Slovensko
ZenPharma Praha s.r.o. Mukařovského 1985/5, 155 01 Praha 5 24294888 Česká republika
Zentiva Group, a.s. U kabelovny 529/16, 102 00 Praha 10 07254792 Česká republika
Zentiva, a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 31411771 Slovensko
Zentiva, k.s. U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10 49240030 Česká republika
Zoetis Česká republika, s.r.o. Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5 24149110 Česká republika
Zoetis Hungary Kft. Csörsz utca 41, H-1124 Budapest HU23988420 Hungary
ŽILPO, s.r.o. Vysokoškolákov 31, 010 08 Žilina 36402630 Slovensko